Kroon Professional Lighting Solutions B.V.
Kroon Professional Lighting Solutions B.V.
Robijn 750
3316 KE Dordrecht
+31 (0) 184-447977 - info@kroon-lights.nl
Dé leverancier voor al uw verlichting en noodverlichting

 

Algemene voorwaarden

Logo Kroon Professional Lighting Solutions B.V.

 

Algemene voorwaarden


Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden van Kroon zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen Kroon en
haar afnemers, waarop Kroon deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van door afnemers ingeroepen eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Kroon uitdrukkelijk
afgewezen, voor zover Kroon niet uitdrukkelijk en schriftelijk met deze eigen of andere voorwaarden instemt.
Artikel 2: Aanbieding
2.1 Alle aanbiedingen die worden uitgegeven door Kroon zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Mondelinge aanbiedingen zijn niet bindend tenzij deze schriftelijk door Kroon zijn bevestigd.
Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Kroon een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 Kroon is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen
dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
Artikel 4 Prijzen:
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verwijderingsbijdrage en kosten van vervoer alsmede gebaseerd op de levering vanaf het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. De prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief de kosten voor montage of installatie.
4.2 Indien op het tijdstip van de uitvoering door Kroon van de overeenkomst of een deel daarvan, de aankoopprijzen en/of andere
kostprijsfactoren zijn gestegen, is Kroon gerechtigd deze volledig door te berekenen aan de afnemer en de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. In geval van prijsverhoging zal Kroon hiervan zo spoedig mogelijk kennis geven aan de afnemer, die alsdan binnen 8 dagen het recht heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan de afnemer zich met de uitvoering van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs akkoord verklaart.
4.3 Een overeengekomen prijs is voor Kroon slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één opdracht besteld wordt en volgens overeenkomst afgenomen en betaald.
Artikel 5: Levering
5.1 Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geld, dat zij slechts bij benadering kunnen worden gegeven, ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen zoveel mogelijk na te komen. Indien Kroon niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode waarmee de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
5.2 Terzake van een overschrijding van de levertijd kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld indien wij schriftelijk en bij aangetekende brief in gebreke zijn gesteld nadat ons een redelijke tijd voor nakoming is gegund.
5.3 De zaken gelden als geleverd, zodra zij zijn geleverd op het afleveringsadres of zodra ze door de afnemer zijn afgehaald.
5.4 Kroon is niet aansprakelijk indien de goederen door de transporteur niet op de afgesproken dag worden afgeleverd.
5.5 Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke wij afzonderlijk mogen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.
5.6 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking
opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
Artikel 6: Garantie
6.1 Wij verlenen garantie op door ons geproduceerde zaken. De inhoud van deze garantie zal bij afzonderlijke overeenkomst geregeld worden.
6.2 Wij verlenen garantie op de door ons geleverde producten voor zoveel en zolang als wij garantie van onze toeleveranciers hebben kunnen bedingen. Bij eventueel door ons geconstateerde juistheid van de betreffende garantieclaim, kunnen wij naar keuze hetzij gratis tot vervanging overgaan van de door ons geleverde producten of apparaten, hetzij tot creditering overgaan.
6.3 Deze garantie geld niet voor gebreken, die ontstaan zijn ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende zaken.
6.4 Mocht de afnemer gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van
verkoper verrichten of door anderen doen verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen,
dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichtingen van de verkoper.
6.5 Buiten de garantie vallen in ieder geval breuk en andere schade die anders dan door normaal gebruik ontstaat.
6.6 De gemaakte kosten door bijvoorbeeld installateur, transport, reistijd vallen niet onder de garantie.
Artikel 7: Betaling en kosten
7.1 Alle betalingen zullen binnen 30 dagen geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking/verrekening en/of opschorting op een door Kroon aan te wijzen bankrekening.
7.2 Kroon houd het recht in overeenstemming met afnemer de betalingstermijn te verkorten.
7.3 Wanneer betaling niet op de onder in het vorige lid genoemde vervaldag heeft plaatsgevonden, heeft Kroon het recht om zonder
nader bericht leveranties te stoppen.
7.4 Bovendien is, wanneer betaling niet op de onder in lid 1 genoemde vervaldag heeft plaatsgevonden, de afnemer zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag
verschuldigd, waarbij termijnen van een halve maand of langer voor een volle maand gerekend worden, terwijl alsdan tevens alle door
Kroon te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van afnemer of opdrachtgever komen. Deze
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen minimaal 15% belopen. Kroon behoud zich het recht voor in geval van verhoging
van de landelijke rentevoet voor kortlopende kredieten de bovengenoemde rente van 1,5% per maand daaraan aan te passen door
schriftelijke mededeling aan de afnemer.
7.5 Kroon houdt steeds het recht tegen contante betaling of onder rembours te leveren.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Zaken blijven onbeperkt eigendom van Kroon zolang ze niet of niet volledig zijn betaald, ongeacht doorlevering aan derden.
8.2 Indien de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft Kroon het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel, als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist om de overgedragen doch noch onbetaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
8.3 De afnemer verbindt zich in het vorige lid genoemde geval de producten op eerste aanvraag terug te geven en terzake alle gewenste medewerking te verlenen, zoals het verschaffen van toegang tot de opslagruimte en dergelijke.
8.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Kroon gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen, op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van Kroon zekerheid gesteld heeft voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Artikel 9: Reclames
9.1 Reclames dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst der zaken door afnemer, of acht dagen nadat de afnemer redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, bij aangetekend schrijven aan ons te worden medegedeeld.
9.2 Reclames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door afnemer op vervoersdocumenten te worden aangetekend. Terugzending van zaken geschied voor rekening en risico van afnemer en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Kroon.
9.3 Binnen 8 dagen na verkregen schriftelijke toestemming dienen de zaken behoudens in geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele verpakking te worden teruggezonden op straffe van verval van rechten.
9.4 Creditering bij retourzending zal binnen dertig dagen na afwikkeling plaatsvinden op basis van de aan de afnemer in rekening gebrachte koopprijs met dien verstande dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan het factuurbedrag.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde is Kroon na aflevering niet meer aansprakelijk voor de
tekortkomingen aan het product.
10.2 De aansprakelijkheid van verkoper reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
10.3 Kroon is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of verwerken van door haar
geleverde zaken.
10.4 Kroon is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige en/of foute, onjuiste installatie door derden van door Kroon geleverde zaken.
10.5 Kroon is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of stagnatieschade.
10.6 Kroon is niet aansprakelijk voor maatverschillen die tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden.
10.7 De aansprakelijkheid van Kroon is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.
Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
11.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Kroon niet toegerekend worden in geval deze tekortkoming zijn oorzaak vindt in een omstandigheid die geheel buiten de invloedsfeer van Kroon ligt. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval spraken in geval van oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval, ziekte, bedrijfsstoringen, noodgedwongen inkrimping van de productie, gebrek aan grondstoffen, wateroverlast, extreme weersomstandigheden, niet uitvoering van contracten door derden en storende wettelijke bepalingen.
11.2 Indien Kroon als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid verhinderd is te leveren, heeft Kroon het recht om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen of om de verkoop geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Artikel 12: Auteursrechten
12.1 Op alle door of namens ons vervaardigde en verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. bij de uitvoering van de overeenkomst behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudigen, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
12.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. blijven ons onvervreemdbaar eigendom en dienen op ons eerste verzoek geretourneerd te worden.
Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De eenvormige wetten inzake de internationale koop respectievelijk de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten van roerende lichamelijke zaken zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 Alle geschillen, die uit een overeenkomst mocht voortvloeien, zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van Kroon.

Kroon Professional Lighting Solutions
  • Altijd deskundig advies
  • Europese kwalititeit
  • Ruime voorraden
  • Korte levertijden
  • Garantie tot 5 jaar
  • Uitmuntende prijs / kwaliteitsverhouding